Báo cáo thực hiện dự toán chi NSNN quý I năm 2024 - VKSND tỉnh Nam Định

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2024 - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai dự toán chi NSNN nguồn sự nghiệp KH&CN tỉnh Nam Định hỗ trợ lần 1 năm 2024

Công khai thu chi nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 3 tháng đầu năm 2024 - VKSND huyện Nam Trực

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý I, 3 tháng đầu năm 2024 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 3 tháng đầu năm 2024 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN Quý I năm 2024 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Công khai quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Ý Yên

Công khai dự toán NSNN Qúy I năm 2024 - VKSND huyện Ý Yên

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Hải Hậu

Báo cáo công khai thực hiện thu chi NSNN quý I năm 2024 - VKSND huyện Hải Hậu

Báo cáo công khai dự toán NSNN quý I, 3 tháng đầu năm 2024 - VKSND huyện Vụ Bản

Công khai dự toán NSNN quý I năm 2024 - VKSND huyện Vụ Bản

Công khai quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Mỹ Lộc

Công khai dự toán thu chi NSNN Quý I, 3 tháng đầu năm 2024 - VKSND huyện Mỹ Lộc

Công khai NSNN quý I, 3 tháng đầu năm 2024 - VKSND huyện Nam Trực

Công khai quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Nam Trực

Báo cáo công khai thu chi NSNN quý I năm 2024 - VKSND TP Nam Định

QĐ công bố công khai quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND TP Nam Định

Báo cáo công khai thực hiện thu chi NSNN quý I năm 2024 - VKSND huyện Giao Thủy

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN Quý I năm 2024 - Viện KSND huyện Xuân Trường

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2023 - Viện KSND huyện Xuân Trường

Quyết định công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Giao Thủy

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi NSNN quý I và 3 tháng đầu năm 2024 - VKSND huyện Trực Ninh

Công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 - VKSND huyện Nam Trực

Công khai quyết toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Trực Ninh

Công khai thu chi NSNN quý IV và cả năm 2023 - VKSND huyện Nam Trực

Quyết định công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai phân bổ dự toán chi NSNN năm 2024 - VKSND tỉnh Nam Định

Báo cáo công khai số liệu chi NSNN quý IV và cả năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

QĐ công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND huyện Vụ bản

Công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND thành phố Nam Định

Công khai dự toán chi NSNN năm 2023 - VKSND thành phố Nam Định

Công khai dự toán NSNN năm 2024 -VKSND huyện Ý Yên

Công khai dự toán chi bổ sung NSNN năm 2023 -VKSND huyện Ý Yên

Công khai quyết toán kinh phí UBND huyện hỗ trợ 2023 - VKSND huyện Trực Ninh

Công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND huyện Giao Thủy

Công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND huyện Mỹ Lộc

Công khai quyết toán kinh phí UBND huyện hỗ trợ 2023 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND huyện Nam Trực

Báo cáo công khai số liệu thực hiện chi NSNN quý IV và năm 2023 - VKSND huyện Trực Ninh

Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND huyện Trực Ninh

Công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Báo cáo công khai số liệu chi NSNN quý IV và cả năm 2023 - Viện KSND huyện Hải Hậu

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2024 - Viện KSND huyện Hải Hậu

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi NSNN quý IV, cản năm 2023 - VKSND huyện Xuân Trường

Báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2024 - VKSND huyện Xuân Trường .pdf

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi NSNN quý IV và năm 2023 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Quyết định công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định 15 tháng 11 năm 2023

Quyết định công khai dự toán chi NSNN nguồn kinh phí UBND tỉnh Nam Định hỗ trợ năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai dự toán chi NSNN nguồn ủy ban huyện hỗ trợ năm 2023 - VKSND huyện Xuân Trường

Quyết định công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2023 - VKSND huyện Mỹ Lộc

Quyết định bổ sung dự toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Nam Trực

Quyết định công khai bổ sung dự toán NSNN - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Quyết định công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2023 - Viện KSND huyện Trực Ninh

Quyết định công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Hải Hậu

Quyết định công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Xuân Trường

Quyết định công bố công khai giảm dự toán chi NSNN cuối năm 2023 - VKSND huyện Vụ Bản

Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Nam Trực

Quyết định công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2023 - Viện KSND huyện Hải Hậu

Quyết định công bố công khai dự toán NSNN đợt 4 năm 2023 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Xuân Trường

Báo cáo công khai quý III , 9 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Vụ Bản

Công khai thực hiện dự toán thu chi quý III và 09 tháng đầu năm 2023 - VKSND thành phố Nam Định

Báo cáo công khai thực hiện thu chi NSNN quý III, 9 tháng đầu năm 2023 - Viện KSND huyện Trực Ninh

Công khai dự toán thu - chi quý III và 9 tháng đầu năm 2023 VKSND huyện Nam Trực

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN quý III, 9 tháng đầu năm 2023 - Viện KSND huyện Hải Hậu

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi NSNN quý III, 9 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Mỹ Lộc

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu- chi NSNN quý III, 9 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Giao Thủy

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu- chi NSNN quý III, 9 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Xuân Trường

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi NSNN quý III và 9 tháng đầu năm 2023 của VKSND huyện Nghĩa Hưng

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN quý III và 9 tháng đầu năm 2023

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2022 - VKSND tỉnh Nam Định

VKSND tỉnh Nam Định - Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh thực hiện chi NSNN Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai quý II, 6 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Trực Ninh

Báo cáo công khai số liệu quý II, 6 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Vụ Bản

Báo cáo công khai tài chính quý II, 6 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Hải Hậu

Báo cáo thu, chi quý II - VKSND huyện Mỹ Lộc

QĐ công khai tài chính quý II, 6 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

QĐ công khai thực hiện dự toán thu - chi quý II, 6 tháng đầu năm 2023 - VKSND huyện Xuân Trường

Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 3) - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai dự toán bổ sung năm 2023 đợt 3 - VKSND huyện Nam Trực

QĐ công khai dự toán bổ sung (đợt 3) nguồn KP không tự chủ - VKSND huyện Vụ Bản

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2023 (đợt 3) - Viện KSND TPNĐ

Quyết định công khai bổ sung dự toán lần 3 - VKSND huyện Mỹ Lộc

Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 3) - Viện KSND huyện Hải Hậu

Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 đợt 3 - VKSND huyện Trực Ninh

Công khai cấp bổ sung dự toán NSNN đợt 3 năm 2023 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2023 (đợt 3) - Viện KSND huyện Hải Hậu

Quyết định công khai dự toán NSNN (đợt 3) năm 2023 của Viện KSND huyện Xuân Trường

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN Quý I năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN Quý I năm 2023 - Viện KSND huyện Trực Ninh

Báo cáo công khai số liệu và tình hình thực hiện thu - chi quý I năm 2023 - VKSND huyện Mỹ Lộc

Báo cáo công khai số liệu và tình hình thực hiện thu - chi quý I năm 2023 - VKSND huyện Nam Trực

Báo cáo công khai dự toán quý I năm 2023 của VIện KSND huyện Vụ Bản

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN Quý I năm 2023 - VKSND huyện Hải Hậu

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN Quý I năm 2023 - VKSND huyện Nghĩa Hưng

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN Quý I năm 2023 - VKSND huyện Xuân Trường

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2022, dự toán NSNN năm 2023, bổ sung dự toán NSNN năm 2023 - Viện KSND huyện Ý Yên

QĐ công khai dự toán NSNN năm 2023 - VKSND huyện Giao Thủy

QĐ công khai dự toán NSNN năm 2023, quyết toán NSNN năm 2022 - VKSND huyện Trực Ninh

QĐ công khai quyết toán NSNN năm 2022 của Viện kiểm sát Vụ Bản

Quyết định công khai quyết toán năm 2022 - VKS huyện Mỹ Lộc

Quyết định công khai quyết toán năm 2022 - VKS huyện Nam Trực

Quyết định công khai dư toán ngân sách năm 2023 - VKS huyện Nam Trực

QĐ công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2023 của Viện kiểm sát Vụ Bản

QĐ công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Viện kiểm sát Vụ Bản

Quyết định công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023 - VKS huyện Mỹ Lộc

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2023 - VKS huyện Mỹ Lộc

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2022 VKSND huyện Nghĩa Hưng

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2022 VKSND huyện Xuân Trường

Quyết định công khai quyết toán NSNN năm 2022 của Viện KSND huyện Hải Hậu

Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2023 của Viện KSND huyện Xuân Trường

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu

Báo cáo công khai thực hiện chi NSNN quý IV năm 2022 và cả năm 2022 - VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2023 VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định về việc công khai điều chỉnh dự toán NSNN tháng 12 năm 2022 của VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai dự toán kinh phí UBND tỉnh Nam Định hỗ trợ năm 2022

Công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2022 của VKSND tỉnh Nam Định

Quyết định công khai số liệu điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách Quý II và 6 tháng năm 2022

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.