Vừa qua, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 8 đạo luật mới, cụ thể như sau:

1. Luật Giá số 16/2023/QH15 gồm 8 Chương và 75 Điều được thông qua ngày 19/6/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trừ quy định tại khoản 2, Điều 60, liên quan đến Hội đồng thẩm định giá sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, thay thế Luật Giá số 11/2012/QH13

2. Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 gồm 12 Chương, 115 Điều được thông qua ngày 20/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, thay thế Luật HTX số 23/2012/QH13

3. Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 gồm 7 Chương, 55 Điều, được thông qua ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến phòng thủ dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024

4. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 có 7 Chương, 80 Điều được thông qua ngày 20/6/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay thế Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 sửa đổi bổ sung năm 2018

5. Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) số 20/2023/QH15  gồm 8 Chương, 53 Điều, được thông qua ngày 22/6/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, thay thế Luật GDĐT số 51/2005/QH11 năm 2005

6. Luật số 21/2023/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14, gồm 2 Điều, được thông qua ngày 22/6/2023 có hiệu lực từ ngày 15/8/2023

7. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có 10 Chương với 96 Điều, được thông qua ngày 23/6/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 thay thế Luật đấu thầu số 43/20113/QH13

8. Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của  người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13, gồm 3 Điều, được thông qua ngày 24/6/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023

 

Bac Ho dayPhuong_chamBacCNTT

VBLVN

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.