Viện kiểm sát nhân dân huyện Giao Thuỷ kiến nghị phòng ngừa, yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; kiểm sát thi hành án dân sự; vừa qua, VKSND huyện Giao Thuỷ đã ban hành 03 kiến nghị yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thuỷ tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động thi hành án dân sự; yêu cầu UBND xã Bình Hoà khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác quản lý hồ sơ địa chính; yêu cầu UBND xã Hồng Thuận tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

a1

Một cuộc họp triển khai kế hoạch công tác của VKSND huyện Giao Thuỷ

1. Đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thuỷ

1.1. Trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất và lối đi chung” giữa nguyên đơn bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1971 và bị đơn ông Đặng Tiến Điều, sinh năm 1978; đều trú tại: Xóm 8, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, VKSND huyện Giao Thuỷ nhận thấy: Trong quá trình lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thuỷ không xác định rõ vị trí, đo đạc số liệu thực tế, không trích đo địa chính thửa đất, không xác minh thực địa thửa đất theo đúng quy định tại điểm b, d khoản 3 Điều 70 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 15 ngày 04/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường dẫn đến việc cơ quan cấp trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không đúng với vị trí, diện tích đất trên thực tế mà các hộ dân đang sử dụng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát sinh các tranh chấp về đất đai, gây khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp của các cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Trong công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động thi hành án dân sự

Thông qua quá trình trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thuỷ từ năm 2022 đến năm 2023, VKSND huyện nhận thấy: Trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án liên quan đến lĩnh vực đất đai, để đảm bảo việc thi hành án đúng pháp luật, Chi cục Thi hành án dân sự huyện cần có sự phối hợp của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thuỷ trong việc cung cấp thông tin địa chính các thửa đất của các đương sự. Tuy nhiên, một số trường hợp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện nhiều lần gửi công văn đề nghị cung cấp thông tin nhưng không được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thuỷ trả lời theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư liên tịch số 15 ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ tài chính, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

2. Đối với UBND xã Bình Hoà

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Bùi Thị Dung, sinh năm 1963 và bị đơn ông Phạm Văn Thái, sinh năm 1971; đều trú tại: Xóm 7, xã Bình Hoà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, VKSND huyện Giao Thủy nhận thấy: Khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, bộ phận địa chính của UBND xã không lưu trữ các tài liệu có trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy đinh tại Mục III.1 và III.2 Thông tư số 346 ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay là điểm c khoản 2 Điều 29 Thông tư số 24 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập và quản lý hồ sơ địa chính làm ảnh hưởng đến quá trình xác minh, thu thập chứng cứ giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện.

3. Đối với UBND xã Hồng Thuận

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự“Tranh chấp ngõ đi chung” giữa nguyên đơn ông Phạm Văn Lễ, sinh năm 1959 và bị đơn ông Nguyễn Quốc Doanh, sinh năm 1954; đều trú tại: Xóm 8, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, VKSND huyện Giao Thuỷ nhận thấy: Khi lập hồ sơ địa chính, bộ phận địa chính của UBND xã không xác định vị trí, đo đạc số liệu thực tế theo đúng quy định tại điểm 1 Mục IV Phần I Thông tư số 346 ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nay là khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dẫn đến việc cơ quan cấp trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không đúng với vị trí, diện tích đất trên thực tế mà các hộ dân đang sử dụng, phát sinh các tranh chấp về đất đai, gây khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp của các cơ quan có thẩm quyền.

Để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất đảm bảo công tác quản lý Nhà nước trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc lưu trữ hồ sơ địa chính; việc thực hiện yêu cầu, công tác phối hợp của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Viện trưởng VKSND huyện Giao Thủy đã ban hành kiến nghị số 280/KN-VKS ngày 31/8/2023, yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Giao Thuỷ tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cung cấp đầy đủ thông tin địa chính về các thửa đất theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự huyện; kiến nghị số 281/KN-VKS ngày 31/8/2023, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hoà khắc phục vi phạm trong công tác quản lý hồ sơ địa chính tại UBND xã; kiến nghị số 282/KN-VKS ngày 31/8/2023, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hồng Thuận tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã. Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND các xã Bình Hoà, Hồng Thuận đều có văn bản tiếp thu kiến nghị của VKSND huyện.

Các kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật của VKSND huyện Giao Thuỷ trong trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai đã góp phần đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh, thống nhất; kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; khắc phục việc kéo dài thời hạn giải quyết các vụ án, bảo đảm tính đúng đắn trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước; góp phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.